důmhravozíčkářdům

Služby

Denní stacionář:

POSLÁNÍ

Denní stacionář poskytuje denní službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Našim posláním je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňovat a rozvinout schopnosti a dovednosti každého našeho uživatele, podpořit jejich samostatnost a orientaci v běžném životě a na veřejnosti. Svou činností chceme podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.

Služba  obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí a zprostředkování stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby ve věku od 7 do 64 let,  které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného (mentálního + jiné postižení) postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

CÍL

Našim cílem je podpora uživatelů vedoucí k jejich zapojování do běžného společenského života, respektive snaha o předcházení jejich sociální izolaci, podpora a pomoc při výkonu manuálních činností a při upevňování a rozvoji jejich vědomostí, schopností a dovedností a to vše ve spolupráci s rodinou a dalšími subjekty.

Kapacita služby:   45 uživatelů

Spolupráce s rodinou
návštěvy v rodině, společné akce s rodiči, rodičovská setkání
sociálně -  právní  poradenství
podpora rodiny při naplňování cílů 

PRINCIPY

 1. široká nabídka aktivit
 2. respektování uživatele služby
 3. právo na vlastní rozhodování uživatele
 4. individuální přístup
 5. využívání dalších veřejných zdrojů a sociální sítě
 6. život podobný  jejich  dospělým vrstevníkům

KONTAKT:
Denní stacionář
Hradecká 2905
470 06  Česká Lípa

tel. 487 763 326 
mail: stacionar@nadeje-cl.cz
web: www.nadeje-cl.cz

ředitelka: Mgr. Ilona Hummelová
pověřená vedoucí DS: Mgr. et Bc. Eliška Šťastná - Kysilková
sociální pracovnice: Mgr. Klára Říhová

Domov pro osoby se zdravotním postižením:

POSLÁNÍ

Centrum naděje je náhradní domov pro dospělé tělesně postižené občany.
Nabídka podpory tělesně postiženým dospělým uživatelům k osamostatňování  a přiblížení se samostatnému životu.
Výrazný důraz na individuální přístup k uživatelům a snaha o zachování důstojnosti  uživatelů  při  poskytování  služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osobys tělesným postižením ve věku od 19 do 80 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je alespoň částečně zajistit náhradní domov našim uživatelům. Společně udržet míru jejich samostatnosti, podporovat možnosti jak se zapojovat do běžného společenského života a jak si udržet stávající zdravotní stav, s ohledem na individualitu osobnosti.

 

PRINCIPY - „ hodnoty “

 • naplňování práv uživatele - právo volby, právo na soukromí, sebeurčení a autonomii, právo na důstojné jednání, právo respektu, právo na riziko
 • podpora spolupráce s rodinou, blízkými a ostatními subjekty a organizacemi
 • posilování kvalitní a otevřené komunikace a dobrých mezilidských vztahů
 • vytvoření domácího prostředí - individuální vybavení pokojů (v mezích možností na spotřebu energie), možnost mít na pokoji svůj nábytek, domácí zvíře,...
 • operativní řešení provozních problémů (opravy, úpravy,...) ve spolupráci s uživateli DOZP
 • individuální přístup k uživatelům v jejich každodením životě, v souladu s možnostmi organizace
 • integrace do společnosti - dle jejich potřeb a zájmů odstraňování bariér, přizpůsobení prostředí, zprostředkování získání kompenzačních pomůcek (invalidního vozíku, motomedu,...)sociální začleňování mezi ostatní populaci, ale i respekt k soukromí uživatele, využívání veřejných zdrojů (lékař, rehabilitace, pošta, obchody, úřady,...)
 • podpora rozvoje a využití schopností, dovedností a možností uživatele - zejména těch, které sám chce, vytvoření podmínek pro osobní rozvoj, podmínky pro možnost pracovat, provozovat zájmy (nabídka, podpora, poradenství, osobní asistence, zprostředkovatelské práce,...)
 • poskytujeme sociální služby, zdravotnické služby pouze zprostředkováváme. V případě, že nastanou takové změny zdravotního stavu uživatele, že nebudeme schopni zajistit dostatečnou péči, spolupracujeme s uživateli na zajištění následné péče 

Kapacita služby:  5 uživatelů

KONTAKT:
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Jižní 1970
470 01  Česká Lípa
tel. 487 871 275
mail: domov@nadeje-cl.cz
web: www.nadeje-cl.cz

ředitelka: Mgr. Ilona Hummelová
vedoucí Domova: Milena Jirsáková
sociální pracovnice: Mgr. Klára Říhová

etický kodex:

Etický kodex 1.jpgEtický kodex 2.jpg

Etický kodex 3.jpg

panáček