důmhravozíčkářdům

Služby

Denní stacionář:

POSLÁNÍ

Denní stacionář poskytuje denní službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Našim posláním je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňovat a rozvinout schopnosti a dovednosti každého našeho uživatele, podpořit jejich samostatnost a orientaci v běžném životě a na veřejnosti. Svou činností chceme podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.

Služba  obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí a zprostředkování stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby ve věku od 7 do 64 let,  které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného (mentálního + jiné postižení) postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

CÍL

Našim cílem je podpora uživatelů vedoucí k jejich zapojování do běžného společenského života, respektive snaha o předcházení jejich sociální izolaci, podpora a pomoc při výkonu manuálních činností a při upevňování a rozvoji jejich vědomostí, schopností a dovedností a to vše ve spolupráci s rodinou a dalšími subjekty.

Kapacita služby:   45 uživatelů

Spolupráce s rodinou
návštěvy v rodině, společné akce s rodiči, rodičovská setkání
sociálně -  právní  poradenství
podpora rodiny při naplňování cílů 

PRINCIPY

 1. široká nabídka aktivit
 2. respektování uživatele služby
 3. právo na vlastní rozhodování uživatele
 4. individuální přístup
 5. využívání dalších veřejných zdrojů a sociální sítě
 6. život podobný  jejich  dospělým vrstevníkům

KONTAKT:
Denní stacionář
Hradecká 2905
470 06  Česká Lípa

tel. 487 763 326 
mail: stacionar@nadeje-cl.cz
web: www.nadeje-cl.cz

ředitelka: Mgr. Ilona Hummelová
pověřená vedoucí DS: Mgr. et Bc. Eliška Šťastná - Kysilková
sociální pracovnice: Mgr. Klára Říhová

Domov pro osoby se zdravotním postižením:

POSLÁNÍ

Centrum naděje je náhradní domov pro dospělé tělesně postižené občany.
Nabídka podpory tělesně postiženým dospělým uživatelům k osamostatňování  a přiblížení se samostatnému životu.
Výrazný důraz na individuální přístup k uživatelům a snaha o zachování důstojnosti  uživatelů  při  poskytování  služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osobys tělesným postižením ve věku od 19 do 80 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního (tělesného) postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je alespoň částečně zajistit náhradní domov našim uživatelům. Podpořit je v samostatnosti a soběstačnosti dle individuálních možností, podporovat možnosti jak se zapojovat do běžného společenského života a jak si udržet stávající zdravotní stav, s ohledem na individualitu osobnosti. 

PRINCIPY - „ hodnoty “

 • naplňování práv uživatele - právo volby, právo na soukromí, sebeurčení a autonomii, právo na důstojné jednání, právo respektu, právo na riziko
 • podpora spolupráce s rodinou, blízkými a ostatními subjekty a organizacemi
 • posilování kvalitní a otevřené komunikace a dobrých mezilidských vztahů
 • vytvoření domácího prostředí - individuální vybavení pokojů (v mezích možností na spotřebu energie), možnost mít na pokoji svůj nábytek, domácí zvíře,...
 • operativní řešení provozních problémů (opravy, úpravy,...) ve spolupráci s uživateli DOZP
 • individuální přístup k uživatelům v jejich každodením životě, v souladu s možnostmi organizace
 • integrace do společnosti - dle jejich potřeb a zájmů odstraňování bariér, přizpůsobení prostředí, zprostředkování získání kompenzačních pomůcek (invalidního vozíku, motomedu,...)sociální začleňování mezi ostatní populaci, ale i respekt k soukromí uživatele, využívání veřejných zdrojů (lékař, rehabilitace, pošta, obchody, úřady,...)
 • podpora rozvoje a využití schopností, dovedností a možností uživatele - zejména těch, které sám chce, vytvoření podmínek pro osobní rozvoj, podmínky pro možnost pracovat, provozovat zájmy (nabídka, podpora, poradenství, osobní asistence, zprostředkovatelské práce,...)
 • poskytujeme sociální služby, zdravotnické služby pouze zprostředkováváme. V případě, že nastanou takové změny zdravotního stavu uživatele, že nebudeme schopni zajistit dostatečnou péči, spolupracujeme s uživateli na zajištění následné péče 

Kapacita služby:  5 uživatelů

KONTAKT:
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Jižní 1970
470 01  Česká Lípa
tel. 487 871 275
mail: domov@nadeje-cl.cz
web: www.nadeje-cl.cz

ředitelka: Mgr. Ilona Hummelová
vedoucí Domova: Milena Jirsáková
sociální pracovnice: Mgr. Klára Říhová

etický kodex:

Etický kodex 1.jpgEtický kodex 2.jpg

Etický kodex 3.jpg

panáček